ULTIMATE WORLD FLAIR 2016 GRAND FINAL

2016-10-06 11:28:05

(2016年10月2日 CLUB JOULE

Rank
No.
NAME
Region
POINTS
1
10
Aleksander Shtifanov
Russia
306.0
2
7
Mitsuhiro Kaneshiro
Tokyo
275.5
3 11 Hiroshi Ichikawa Tokyo 266.0
4 9 Kotaro mabuchi Tokyo 251.75
5 8 Lee, Kuan-Yi Taiwan 250.5
6 4 Mitsunobu Sakaiya Tokyo 227.25
7 6 Miyuki Kamimura Osaka 188.75
8 3 Ryo Miyake Tokyo 175.0
9 5 Jane Kaewyod Thailand 132.25
10 1 Keishi Yamashita Hokkaido 82.5
11
2
Ju won Chae
Korea
35.0